Bestemmelser om brugsbetingelser, databeskyttelse og cookies

Status 03/2015

Dansk:
Brother Sewing Machines Europe GmbH står bag webstedet
 brothersewing.dk (i det efterfølgende benævnt „webstedet").

Brother Sewing Machines Europe GmbH, der er et tysk registreret selskab med begrænset ansvar med momsidentifikationsnummer 265 370 260 og hjemsted på Im Rosengarten 11 i 61118 Bad Vilbel, Tyskland (i det efterfølgende benævnt „Brother"), er i henhold til den tyske databeskyttelseslov („BDSG") det ansvarlige organ for alle personlige oplysninger som indsamlet via eller i forbindelse med dette websted.
 

Brugsbetingelser

 

1. Indledning

 

Nedenstående brugsbetingelser gælder for brugerne af dette websted. Ved at bruge vores websted accepterer du brugsbetingelserne. Du bedes læse brugsbetingelserne igennem, inden du gør brug af webstedet. Betingelserne er de samme og bindende for alle brugere.


 

2. Brug af webstedet

 

Brother skelner mellem to brugerkategorier:

 1. Private brugere

  Private brugere får enten adgang til webstedet som gæstebrugere eller ved at registrere sig som User på webstedet.

 1. Forhandlere

  Forhandlere får tilsendt en specifik adgangskode af Brother. Ved hjælp af denne adgangskode kan forhandleren tilmelde sig som bruger.

  Adgangskoden fornys hver sjette måned. Forhandleren vil rettidigt få tilsendt den nye adgangskode af Brother.
   

3. Mindreåriges brug af webstedet

 

Dette websted må kun bruges af mindreårige som følge af en registrering som Bruger, hvis der foreligger en accept fra forældrene. 


 

4. Links til andre websteder

 

Dette websted indeholder muligvis links til websteder for partnernetværk, reklamepartnere og virksomheder eller andre tredjeparter forbundet med Brother. Andre databeskyttelsesbestemmelser gældende for disse websteder finder anvendelse i dette tilfælde. Brother kan ikke holdes ansvarlig for disse bestemmelser og frasiger sig således ethvert ansvar i den henseende. 


 

5. Intellektuel ejendom

 

Brother eller tredjeparter, der er licenseret af Brother, forbeholder sig alle rettigheder til beskyttelse af intellektuel ejendom (rettigheder, som kan være beskyttet af loven om ophavsret, mønstre, varemærker og andre rettigheder til beskyttelse af intellektuel ejendom) i forbindelse med dokumenter, programmer, film, animationer, artikler, skitser, tegninger, databaser, varemærker, logoer og andre tilgængelige materialer på webstedet ("informationer"). Brugeren må ikke gengive, udbrede, ændre, udstille, indberette, offentligt overføre dele af eller alle informationerne eller producere andre biprodukter heraf – uafhængigt af mediet – medmindre der foreligger en skriftlig forhåndsgodkendelse. Alle designmønstre og broderimønstre er underlagt Brothers og Brothers partneres ophavsret. Brugeren må udelukkende anvende disse til private og hensigtsmæssige formål. Broderimønstre og designmønstre samt de produkter, der skabes ud fra disse, må ikke markedsføres rent kommercielt.


 

6. Ansvarsfraskrivelse

 

Brother gør sit yderste for, at informationerne på webstedet er rigtige og ajourførte, men kan ikke eksplicit eller implicit garantere eller sikre informationernes rigtighed eller hensigtsmæssighed (herunder garantier eller forsikringer vedrørende en specifik informations hensigtsmæssighed eller fejl- og computervirusfri tilstand). Brother overtager intet ansvar for fejl eller udeladelser i informationerne på webstedet og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for overtrædelser, tab eller skader af enhver art, herunder, men ikke begrænset til pc-fejl, datatab, gevinsttab, tab af forretningsmuligheder, forretningsafbrydelser eller indirekte, særlige, utilsigtede, strafbare, typiske skader eller følgeskader af enhver art som følge af brugen af informationerne på webstedet, brugen af modtagne informationer, der er forbundet med webstedet, eller den manglende kapacitet til at gøre brug af webstedet eller andre websteder forbundet med denne.Brothers ansvar i tilfælde af overtrædelse af de lovmæssige krav i henhold til gældende lovgivning berøres ikke heraf.


 

7. Anwendbares Recht
 

Eventuelle tvister afgøres i henhold til tysk ret.


 

Databeskyttelse

 

1. Indledning

 

Brother sætter en ære i at beskytte dine personlige oplysninger. Virksomheden handler i overensstemmelse med den tyske databeskyttelseslov og beskytter dine personlige rettigheder ved at overholde alle gældende love. Brother respekterer dit privatliv. Ved adgang til og læsning af de fleste websteder vil der ikke blive offentliggjort personlige oplysninger og lagres informationer indsamlet via de cookies, vi anvender. Dit privatliv vil være beskyttet, og den tyske databeskyttelseslov vil være overholdt i tilfælde af indsamling eller brug af dine personlige oplysninger. 


 

2. Dataindsamling

 

I henhold til § 3 , stk.1, i den tyske lov omfatter personlige oplysninger alle individuelle angivelser af en identificeret eller identificerbar fysisk persons personlige eller fagspecifikke forhold, herunder navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. Besøg på webstedet medfører ikke en automatisk indsamling af personlige oplysninger om brugeren, medmindre brugeren frivilligt selv videregiver disse til Brother, herunder ved at udfylde specifikke formularer eller anden kontakt på dette websted.
 

Brother forbeholder sig retten til at registrere og behandle oplysninger om din person, herunder følgende:
 

oplysninger givet under udfyldning af formularer eller andre indtastninger eller angivelser på webstedet. Dette omfatter også de oplysninger, du har givet i forbindelse med din registrering som bruger på webstedet eller som bruger af tjenester, der er stillet til rådighed via webstedet.
 

I tilfælde af kontakt mellem dig og Brother har Brother ret til at lagre denne kontakt i et internt arkiv til intern brug. Brother videregiver under ingen omstændigheder denne korrespondance til tredjeparter, detaljer vedrørende dine besøg på vores websted og de ressourcer, du har adgang til på eller via webstedet. 

 


 

3. Datalagring

 

Brother lagrer og behandler generelt dine personlige oplysninger i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 

Brother og alle virksomheder forbundet med Brother lægger stor vægt på at beskytte dine personlige oplysninger, og derfor har Brother truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personlige oplysninger mod tab, beskadigelse eller uvedkommende adgang, herunder fysiske eller tekniske adgangsbegrænsninger eller begrænsninger i forbindelse med overførsel. Derudover gør Brother sit yderste for at sikre den interne beskyttelse af de personlige oplysninger ved at indgå fortrolighedsaftaler med vores medarbejdere. 


 

4. Ændring i oplysninger

 

Brugeren er berettiget til at fremlægge alle nødvendige ændringsønsker vedrørende sine oplysninger for Brother og at korrigere, ajourføre, ændre eller tilbagekalde sine oplysninger. Dette gøres ved at kontakte Brother via info@brothersewing.eu.

 

5. Videregivelse af data

 

Brother forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til tredjeparter (f.eks. tjenesteudbydere), såfremt dette kræves for at kunne opfylde kontraktformål og andre arbejdstekniske formål. Oplysningerne forlader generelt ikke Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Brother sørger for at overholde alle gældende lovbestemmelser til sikring af brugerens databeskyttelse.


 

6. Data fra mindreårige

 

Mindreårige må kun give personlige oplysninger, hvis der foreligger en accept fra forældrene.


 

7. Oplysningsret

 

I henhold til den tyske databeskyttelseslov har brugeren ret til at modtage oplysninger om de oplysninger, der foreligger om brugeren, om de modtagere eller modtagerkategorier, oplysningerne bliver videregivet til, samt lagringsformålet. Brother er i henhold til loven berettiget til at opkræve alle omkostninger i den forbindelse hos brugeren. 


 

8. Ret til sletning af personlige oplysninger/fortrydelsesret

 

Brugeren kan gøre en fortrydelsesret gældende vedrørende behandlingen af sine oplysninger og alle tidligere bestilte tjenester, herunder nyhedsbreve eller videregivelse af oplysninger i markedsføringshenseender, såfremt der foreligger en legitim årsag. Dette gøres ved at rette skriftlig henvendelse til Brother Sewing Machines Europe GmbH, Im Rosengarten 11 D-61118 Bad Vilbel, Tyskland.


 

E-Privacy
 

1. Indledning

 

Som virksomhed med teknisk speciale lægger Brother særlig stor vægt på at respektere informationssikkerheden. Vi sørger for at opretholde alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af oplysninger mod forfalskning, ødelæggelse og utilladelig videregivelse.


 

2. Anvendelse af cookies

 

Cookies er små datapakker, som webstedet sender til browseren og indlæses af denne. Disse cookies bruges til lagring og indlæsning af oplysninger fra brugerens side og via dennes enhed (computer, tablet eller mobiltelefon). Efterfølgende bruges de til at stille en individuelt tilpasset brugerflade til rådighed for brugeren – både på dette websted og på andre besøgte sider. 

Cookies anvendes til:

 • lagringsindstillinger/-ændringer som angivet af brugeren,
 • til lokal lagring af informationer i stedet for lagring på webstedet, hvilket sikrer en hurtigere adgang,
 • til lagring af varige informationer, som overføres fra to eller flere sider,
 • til lagring af, hvilken del af/hvilket sprog på webstedet der besøges (således at du sendes direkte tilbage til denne del/dette sprog),
 • at hjælpe Brother med at genkende brugeren, når denne vender tilbage til webstedet, og tilpasse indhold eller reklamer af særlig interesse for brugeren eller undgå gentagelse af samme reklame.

Brother forholder sig retten til at benytte tredjeparter til varetagelse af denne overvågning og analyse.

Brugeren har mulighed for at acceptere eller afvise anvendelsen af cookies ved at ændre indstillingen i sin browser. Se browserens hjælpemenu for yderligere oplysninger. En ændring i cookiesindstillingerne betyder dog muligvis, at alle webstedets interaktive funktioner ikke fungerer optimalt.

Der kan desværre ikke garanteres absolut sikkerhed i forbindelse med overførsel af oplysninger på internettet. Brother samarbejder udelukkende med tjenesteudbydere og internetudbydere, der træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsmæssige foranstaltninger i henhold til tysk lov til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Brother kan ikke garantere for sikkerheden af de oplysninger, du som bruger videregiver. Enhver overførsel af oplysninger sker således på eget ansvar.
 

3. Ændringer i brugsbetingelserne og databeskyttelsesbestemmelserne

 

Brother forbeholder sig retten til i givet fald at ændre disse databeskyttelsesbestemmelser. Dette markeres ved angivelse af den aktuelle status. Brugeren skal fra tid til anden besøge denne side for at blive informeret om eventuelle ændringer. Hvis der er foretaget væsentlige ændringer i databeskyttelsesbestemmelserne, anmoder Brother brugeren om accept heraf.


 

4. Ugyldighedsbestemmelse

 

Hvis en eller flere dele af vores brugsbetingelser og vores databeskyttelsesbestemmelser er virkningsløse, skal dette ikke påvirke de øvrige deles gyldighed.  

_______________________________________________________________

 

Svensk:
Brother Sewing Machines Europe GmbH står bakom webbplatserna brothersewing.dk (i följande text benämt " webbplatsen").

Brother Sewing Machines Europe GmbH, som är ett tyskt sälskap med begränsat ansvar (momsidentifikationsnummer 265 370 260) och hemstad på Im Rosengaten 11 i 61118 Bad Vilbel, Tyskland (i efterföljande text benämt "Brother"), är underordnat den tyska dataskyddslagen "BDSG", det ansvariga organ för alla personliga upplysningar som är insamlat via eller i förbindelse med denna webbplatsen. 
 

Användarbetingelser

 

1. Inledning

 

Nedanstående användarbetingelser gäller för alla användare av denna webbplats. Genom att använda våran webbplats accepterar du användarbetingelserna. Du bedes läsa användarbetingelserna igenom innan du använder webbplatsen. Betingelserna är ens og bindande för alla användare. 

 

2. Användning av webbplasten

 

Brother skiljer mellam två användarkategorier:

 1. Privata användare

  Privata användare får antingen åtkomst till webbplatsen som gästanvändare eller ved att registrera sig som User på webbplatsen.

 1. Återförsäljare

  Återförsäljare får tillsänt en specifik kod från Brother. Med hjälp av denna kod kan återförsäljaren registrera sig som användare.

  Koden förnyas var sjätte månad. Återförsäljaren får den nya koden tillsänt från Brother i god tid.
   

3. Mindreårigas använding av webbplatsen

 

Denna webbplats får endast användas av mindreåriga tillsammans med en registrering som User, om det föreligger föräldrars tillåtelse.

 

4. Links till andra webbplatser

 

Denna webbplatsen innehåller möjligtvis linkar till andra webbplatser för partnernätvärk, reklampartners og verksamheter eller  en tredje part förbundet med Brother. Det är andra dataskyddsbestämmelser som gäller för dessa webbplatser. Brother kan inte hållas ansvarig för dessa bestämmelser och frånsäger sig därför allt ansvar i detta hänseende.

 

5. Intellektuel egendom

 

Brother eller en tredje part, som er licenserat av Brother, förbehåller sig alla rättigheter till skydd mod intellektuell egendom (rättigheter som kan vara skyddade av lagen om upphovsrätt, mönster varumärken og andra rättigheter till skydd av intellektuell egendom) i förbindelser med dokumenter, program, film, animationer, artiklar, skisser, teckningar, databaser, varumärken, logoer og andra tillgängliga material på webbplatsen ("information"). Användaren får inte kopiera, sprida, ändra, ställa ut, rapportera, offentligt överföra delar eller all information eller producera biprodukter härav - oavhängigt mediet - såvida det inte finns en disponibel förhandsgodkännelse. Alla designmönster och broderimönster är underlagt Brothers och Brothers partners upphovsrätt. Användaren får inte uteslutande använda dessa till privata og hänsigtsmässiga föremål. Broderimönster och designmönster, samt de produkter som skapas genom dessa, får inte marknadsföras rent kommersiellt.

 

6. Ansvarsfriskrivning

 

Brother gör sitt yttersta för att informationerna på webbplatsen är riktiga och uppdaterade, men kan inte uttryckligen eller implicit garantera eller säkra informationernas riktighed eller hänsigtsmässighet (inklusive garantier eller försäkringar vidrörande en specifik informations hänsigtsmässighet eller fel- och computervirusfri tillstånd). Brother övertar inget ansvar för fel eller försummelser i informationerna på webbplatsen och kan under inga omständigheter hållas ansvarig för överträdelser, förlust  eller skador av någon art, inklusive, men inte begränsat till PC-fel, dataförlust, vinstförlust, förlust av förretningsmöjligheter, verksamhetsavbrott, särskilda, oavsiktliga, straffbara, typiska skador eller följdskador av någon art som följd av användning av informationerna på webbplatsen, användning av mottagna informationer som är förbundet med webbplatsen, eller den saknade kapacitet till att använda webbplatsen eller andra webbplatser förbundet med denna. Brothers ansvar vid överträdelser av de lagmässiga krav enligt gällande laggivning berörs inte därav. 

 

7. Lagval
 

Eventruella tvister avgörs under tysk rätt.


 

Dataskydd

 

1. Inledning

 

Brother sätter en ära i att skydda dina personliga upplysningar. Verksamheten handlar i överenstemmelse med den tyska dataskyddslagen och skyddar dina personliga rättigheter genom att överhålla alla aktuella lagar. Brother respekterar ditt privatliv. Genom tillgång till och läsning av de flesta webbplatser, kommer det inte att bli offentliggjort personliga upplysningar och lagras informationer insamlat via de cookies vi använder. Ditt privatliv kommer att vara skyddat och den tyska dataskyddslagen kommer överhållas i tillfälle av insamling eller bruk av dina personliga upplysningar.

 

2. Datainsamling

 

Enligt § 3 , stk.1, i den tyska lag omfattar personliga upplysningar alla individuella angivelser av en identificerat eller identificerbar fysisk persons personliga eller ämnesspecifika förhållanden, inklusive namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Besök på webbplatsen medför inte en automatisk insamling av personliga upplysningar om användaren, om inte användaren frivilligt delar dessa med Brother, inklusive att utfylla specifika formulär eller annan kontakt på webbplatsen.

Brother avsätter sig rätten till att registrera och behandla upplysningar om din person, inklusive följande:

Upplysningar uppgivna under utfyllning av formulärer, andra intryckningar eller angivningar på webbplatsen. Detta omfattar också de upplysningar du har givet i förbindelse med din registrering som användare på webbplatsen eller som användare av tjänster, som är ställt till rådighet via webbplatsen.

Vid kontakt mellam dig och Brother, har Brother rätt till att lagra denna kontakt i ett internt arkiv till internt bruk. Brother delar under inga omständigheter denna korrespondens till en tredje part (detaljer vidrörande dina besök på våran webbplats och de ressurcer du har tillgång till, på eller via webbplatsen). 


 

3. Datalagring

 

Brother lagrar och behandlar generellt dina personliga upplysningar i Det Europeiske Ekonomiske Sammarbetsområde.

Brother och alla verksamheter förbundet med Brother lägger stor vikt på att skydda dina personliga upplysningar, och därför har Brother tagit en rad tekniska och organisatoriska föranstaltningar för att beskydda personliga upplysningar mot förlust, skada eller obehörig åtkomst, inklusive fysiska eller tekniska tillträdesbegränsningar eller begränsningar i förbindelse med överförsel. Dessutom gör Brother sitt yttersta för att säkra det interna beskydd av de personliga upplysningarna genom att ingå i sekretessavtal med våra medarbetare. 


 

4. Ändring i upplysningar

 

Användaren har rätt till att lämna in alla nödvendiga ändringsönskningar vidrörande sina upplysningar för Brother, och att korrigera, uppdatera, ändra eller ångra sina upplysningar. Detta görs genom att kontakta Brother via  info@brothersewing.eu.

 

5. Delning av data

 

Brother avsätter sig rätten att dela personliga upplysningar till en tredje part (t. ex. tjänsteleverantörer) om det krävs för att uppfylla kontraktföremål och andra arbetstekniska föremål. Upplysningar lämnar generellt inte Det Europeiska Ekonomiska Sammarbetsområde. Brother står för att överhålla alla aktuella förordningar för att säkra användarens dataskydd. 

 

6. Data från mindreåriga

 

Mindreåriga får endast uppge personliga upplysningar med föräldrars tillåtelse.

 

7. Upplysningsrätt

 

I enlighet med den tyska dataskyddslagen har användaren rätt till att motta upplysningar om de upplysningar som är tillgängliga om användaren, om de mottagare eller modtagarkategorier, upplysningarna blir passerat till, samt lagringsföremålet. Brother har i enlighet med lagen rätt till att uppkräva alla omkostningar av användaren i denna förbindelse. 


 

8. Rätt till att radera personliga upplysningar/ångerrätt

 

Användaren kan göra en ångerrätt gällande vidrörande behandling av sina upplysningar och alla tidigare beställda tjänster, inklusive nyhetsbrev eller delning av upplysningar i marknadsföringshänseender, om det är en legitim orsak.  Detta görs genom att skicka en skriftlig hänvendelse till Brother Sewing Machines Europe GmbH, Im Rosengarten 11 D-61118 Bad Vilbel, Tyskland. 

 

E-Privacy
 

1. Inledning

 

Som verksamhet med tekniskt specialitet lägger Brother särskilt stor vikt på att respektera informationsäkerheten. Vi ser till att hålla alla tekniska och organisatoriska föranstaltningar till att beskydda upplysningar mot förfalskning, förstörelse og otillåten delning. 

 

2. Anvåndning av cookies

 

Cookies är små datapaket som webbplatsen skickat till browsern och läses in av denna. Dessa cookies används till att lagra och läsa in upplysningar från användarens sida och via användarens enhet (dator, tablet eller mobiltelefon). Därefter används den till att göra en individuellt anpassat användarplatform till rådighet för användaren - både på denna webbplats och andra besökta sidor.

Cookies används till:

 • Lagringsinställningar/-ändringar som anges av användaren
   
 • Till lokal lagring av informationer i stället för lagring på webbplatsen, vilket säkrar en snabbare tillgänglighet
   
 • Till lagring av permanent information som överförs från två eller flera sidor
   
 • Till lagring av, vilken del av/på vilket språk webbplatsen besöktes/som besöktes (så att du skickas direkt tillbaka till denna del/detta språk)
   
 • Att hjälpa Brother med att känna igen användaren när denna vender tillbaka till webbplatsen, och anpassa innehåll eller reklamer av särskilt intresse för användaren eller undgå upprepning av samma reklam.

Brother avsätter sig rätten till att använda en tredre part till att utföra denna övervakning och analys.

Användaren har möjlighet för att acceptera eller avvisa användningen av cookies vid att ändra inställningar i sin browser. Se browserns hjälpmeny för ytterligare upplysningar. En ändring i cookiesinställningarna betyder dock möjligtvis att alla webbplatsens interaktiva funktioner inte fungerar optimalt.

Det kan dessvärre inte garanteras absolut säkerhet i förbindelse med överförelse av upplysningar på internettet. Brother sammarbetar uteslutande med tjänsteleverantörer och internetleverantörer som väljer passande tekniska och organisatoriska säkerhetsmässiga föranstaltningar i enlighet med tysk lag till skydd av dina personliga upplysningar. Brother kan inte garantera för säkerheten av de upplysningar som du som användare delar. Varje överförelse av upplysningar sker således på eget ansvar. 
 

3. Ändringar i användarbetingelserna och dataskyddsbestemmelserna

 

Brother avsätter sig rätten till att vid behov ändra dessa dataskyddsbestämmelse. Detta markeras genom att ange aktuell status. Användaren skal då och då besöka denna sidan för att bli informerat om eventuella förändringar. Om det görs betydande förändringar i dataskyddsbestämmelserna anmodar Brother användaren om acceptera dessa. 

 

4. Ogiltighetsbestemmelser

 

Om en eller flera delar av våra användarbetingelser och våra dataskyddsbestämmelser är ineffektiva, skal detta inte påverka de övriga delars giltighet. 

_______________________________________________________________


Norsk:
Brother Symaskiner Europe GmbH er bak nettstedet brothersewing.dk (heretter kalt "Nettstedet").
 

Brother Symaskiner Europe GmbH, et tysk registrert aksjeselskap med skatteidentifikasjonsnummer 265370260 og forretningskontor i Im Rosen 11 61118 Bad Vilbel, Tyskland (heretter kalt "Brother"), i samsvar med den tyske Data Protection Act ( "BDSG"), Brother er ansvarlig for all personlig informasjon som samles inn gjennom eller i forbindelse med dette nettstedet.
 

Ansvarsfraskrivelse

 

1. Introduksjon

 

Følgende betingelser for bruk gjelder for brukere av dette nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du i vilkårene for bruk. Vennligst les vilkårene for bruk nøye før du gjør bruk av nettstedet. Betingelsene er de samme og bindende for alle brukere.
 

2. Bruk av nettstedet

 

Brother skiller mellom to kategorier av brukere:

1. Hjemmebrukere

Private brukere kan enten få tilgang til området som gjestebruker eller ved å registrere deg som bruker på nettstedet.

2. Forhandlere

Forhandlere vil motta en bestemt passord ved Brother. Ved hjelp av dette passordet forhandleren kan registrere deg som bruker.

Passordet fornyes hvert halvår. Giveren vil betimelig motta nytt passord ved Brother.
 

3. Mindreårige bruk av nettsiden

 

Dette nettstedet er for bruk av mindreårige som følge av registrering som brukeren om det er en aksept fra foreldre.

 

4. Lenker til andre nettsteder

 

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder av partnernettverk, reklame partnere og selskaper eller andre tredjeparter i forbindelse med Brother. Andre personvernbestemmelsene som gjelder for disse nettstedene er aktuelt i dette tilfellet. Brother kan ikke holdes ansvarlig for denne forskriften og fraskriver seg derfor ethvert ansvar i denne forbindelse.

 

5. Åndsverk

 

Brother eller en tredjepart som har lisensiert Brother forbeholder seg alle rettigheter til beskyttelse av immaterielle (rettigheter som kan være beskyttet av opphavsrett, design, varemerker og andre rettigheter til immaterielle rettigheter) i forbindelse med dokumenter, programmer, filmer, animasjoner, artikler, skisser, tegninger, databaser, varemerker, logoer og annet materiale som er tilgjengelige på nettsiden ("informasjon"). Brukeren kan ikke reprodusere, spre, endre, vise, overføre, offentlig overføre deler eller all informasjon eller produsere andre biprodukter - uavhengig av medium - unntatt med skriftlig godkjennelse. Alle design mønstre og broderi mønstre er underlagt Brother og Brothers partneres opphavsrett. Brukeren kan bruke disse til private og hensiktsmessige formål. Broderi mønstre og design mønstre og produkter laget av dem, kan ikke markedsføres rent kommersielle.

 

6. Ansvarsfraskrivelse

 

Brother gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen på nettstedet er nøyaktig og oppdatert, men kan ikke eksplisitt eller implisitt garantere for informasjon nøyaktigheten eller hensiktsmessig (inkludert garantier eller forsikringer om spesifikk informasjon hensiktsmessighet eller feil og computervirusfri modus). Brother tar intet ansvar for feil eller mangler i informasjonen på nettstedet og kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for brudd, tap eller skader av noe slag, inkludert men ikke begrenset til PC feil, tap av data gevinsttab, tap av forretningsmuligheter, forretningsavbrudd eller indirekte , spesielle, tilfeldige, straffende, typiske skader eller følgeskader av noe slag som følge av bruk av informasjonen på nettstedet, bruk av mottatt informasjon knyttet til stedet, eller manglende evne til å gjøre bruk av nettstedet eller andre nettsteder knyttet til dette . Brothers ansvar i tilfelle brudd på juridiske krav i henhold til gjeldende lovgivning er ikke berørt.

 

7. Lovvalg
 

Eventuelle tvister skal avgjøres i henhold til tysk lov.


 

Databeskyttelse

 

1. Introduksjon

 

Brother tar stolthet i å beskytte din personlige informasjon. Selskapet er i samsvar med den tyske Data Protection Act og beskytter dine personlige rettigheter ved å overholde alle gjeldende lover. Brother respekterer ditt privatliv. Ved å gå inn og lese de fleste områder vil ikke bli publisert personopplysninger og lagret informasjon som er samlet gjennom cookies vi bruker. Ditt personvern vil bli beskyttet, og den tyske personvernlovgivning vil bli oppfylt når det gjelder innsamling og bruk av personlige opplysninger.

 

2. Datainnsamling

 

I henhold til § 3, punkt 1, for den tyske loven inneholder personlig informasjon alle enkeltoppføringer fra en identifisert eller identifiserbar fysisk persons personlige eller fagspesifikke forhold, inkludert navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Besøk nettsiden ikke automatisk samle inn personlig informasjon om brukeren, med mindre brukeren frivillig selv avsløre dette til Brother, blant annet ved å fylle bestemte former eller annen kontaktinformasjon på dette nettstedet.

Brother forbeholder seg retten til å registrere og behandle informasjon om deg, inkludert følgende:

Opplysningene i å fylle ut skjemaer eller andre oppføringer eller oppføringer på nettstedet. Dette inkluderer den informasjonen du har gitt i forbindelse med din registrering som bruker på nettstedet eller ved å bruke tjenestene som er tilgjengelige via nettstedet.

I tilfelle kontakt mellom deg og Brother Brother har rett til å lagre denne kontakten i et internt arkiv for internt bruk. Brother vil ikke under noen omstendigheter denne korrespondansen til tredjepart

detaljer om dine besøk på vår hjemmeside og de ressursene du har tilgang til på eller via nettstedet.

 

3. Datalagring

 

Brother butikker og prosesser generelt din personlige informasjon i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Brother og alle selskapene tilknyttet Brother legger stor vekt på å beskytte dine personlige opplysninger, og derfor har Brother tatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personlig informasjon mot tap, skade eller uautorisert tilgang, herunder fysisk eller teknisk tilgangsbegrensninger eller begrensninger som gjelder overføring. I tillegg Brother sitt ytterste for å sikre den interne beskyttelse av personopplysninger ved å inngå konfidensialitetsavtaler med våre ansatte. 

 

4. Endring informasjon

 

Brukeren har rett til å gi alle nødvendige endrings forespørsler angående sin informasjon Brother og til å korrigere, oppdatere, endre eller trekke tilbake sin informasjon. Dette gjøres ved å kontakte Brother via info@brothersewing.eu.

 

5. Utlevering av data

 

Brother forbeholder seg retten til å avsløre personlig informasjon til tredjeparter (f.eks. Tjenesteleverandører) med mindre det kreves for å oppfylle kontraktsmessige og andre arbeids tekniske formål. Informasjonen går vanligvis ikke EØS-området. Brother vare å overholde alle gjeldende lovbestemmelser for å sikre brukerens personvern.

 

6. Data fra mindreårige

 

Mindreårige kan bare oppgi personlig informasjon hvis det er en aksept av foreldrene.

 

7. Informasjon rettigheter

 

Ifølge den tyske Data Protection Act, har brukeren rett til å få informasjon om den tilgjengelige informasjon om brukeren, på mottakere eller kategorier av mottakere, vil bli offentliggjort informasjon, samt lagring formål. Brother er etter loven rett til å kreve alle kostnader i forbindelse med brukeren.
 

8. Rett til å slette personopplysninger / kansellering

 

Brukeren kan lage en angrerett på sine data og alle tidligere bestilte tjenester, herunder nyhetsbrev eller offentliggjøring av informasjon i markedsføringshenseender hvis det er en legitim grunn. For å gjøre dette, skriv til Brother Symaskiner Europe GmbH, Im Rosengarten 11 D-61118 Bad Vilbel, Tyskland.


 

E-personvern
 

1. Introduksjon

 

Som et selskap med teknisk spesialitet Brother legger særlig vekt på å respektere informasjonssikkerhet. Vi sørger for å opprettholde alle tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene mot forfalskning, ødeleggelse og utillatelig utlevering.

 

2. Bruk av cookies

 

Cookies er små datapakker som nettstedet sender til nettleseren og belastningen av dette. Disse informasjonskapslene brukes for lagring og gjenfinning av informasjon fra brukeren og gjennom sin enhet (datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon). Deretter blir de brukt til å gi et tilpasset brukergrensesnitt tilgjengelig for brukeren - både på dette nettstedet og på andre sider besøkt.

Cookies brukes for:

 • sparealternativer / endringer som er angitt av brukeren,
   
 • for lokal lagring av informasjon i stedet for å lagre på stedet, noe som sikrer raskere tilgang,
   
 • for lagring av permanent informasjon som sendes fra to eller flere sider,
   
 • for å lagre en del av / språket i området blir besøkt (slik at du har sendt direkte tilbake til denne delen / det språket)
   
 • hjelpe Brother gjenkjenne brukeren når tilbake til området, og tilpasse innhold eller annonser for spesiell interesse for brukeren eller for å unngå gjentakelse av samme annonse.

Brother forholder seg retten til å bruke tredjeparter for å utføre denne overvåking og analyse.

Brukeren har muligheten til å akseptere eller avvise bruken av cookies ved å endre innstillingene i nettleseren din. Se nettleserens Hjelp-menyen for mer informasjon. En endring i innstillingene for informasjonskapsler gjør imidlertid kan være at all nettstedets interaktive funksjoner ikke fungerer som den skal.

Det kan ikke garanteres absolutt sikkerhet for overføring av informasjon på Internett. Brother samarbeider utelukkende med tjenesteleverandører og leverandører til å ta nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i samsvar med tysk lov for beskyttelse av din personlige informasjon. Brother kan ikke garantere sikkerheten for informasjon du som bruker passerer. Enhver overføring av informasjon skjer det på egen risiko.
 

3. Endringer i driftsforhold og personvernregler

 

Brother forbeholder seg retten til om nødvendig å endre disse personvernbestemmelser. Dette markeres ved å angi gjeldende status. Brukeren må fra tid til annen, gå til denne siden for å være informert om eventuelle endringer. Hvis det er vesentlige endringer i personvernreglene, Brother brukeraksept.

 

4. Ugyldighet klausul

 

Hvis en eller flere deler av våre vilkår for bruk og våre personvernbestemmelser er ineffektiv, skal dette ikke påvirke den andre delte gyldighet.